Ffurflen argyfwng gofalwyr

Cwblhewch bob adran o'r ffurflen

Carer details
Manylion y person sy’n derbyn gofal:
Cyswllt brys:
Oes gennych chi berson i gysylltu ag ef mewn argyfwng? *


Rhaid i chi sicrhau bod gan y sawl a enwebir fynediad i'r eiddo a'u bod yn gwybod beth i'w wneud mewn argyfwng

Os nad oes gennych berson enwebedig neu os nad yw'r person enwebedig ar gael, bydd staff Llesiant Delta yn cysylltu รข'r gwasanaethau cymdeithasol, a fydd yn ymateb ac yn sicrhau y gellir gwneud trefniadau eraill ar gyfer y person sy'n derbyn gofal.

Gwybodaeth i'w rhannu gyda'r gwasanaethau brys
A yw'r person yr ydych yn gofalu amdano yn hysbys i'r adran gofal cymdeithasol? *


Symudedd - angen cymorth i gerdded/mynd o gwmpas/defnyddio cadair olwyn *


Golchi a gwisgo *


Cefnogaeth gyffredinol o ddydd i ddydd (efallai wedi drysu neu'n dueddol o gynhyrfu) *


Paratoi bwyd a diodydd (a oes unrhyw anghenion dietegol?) *


Cymryd tabledi neu feddyginiaethau eraill *


Cymorth arall y mae’r person sy’n derbyn gofal yn ei dderbyn (dywedwch wrthym am unrhyw wasanaethau sydd eisoes ar waith e.e. gofal cartref/gofal dydd)
Dywedwch wrthym am unrhyw beth arall a allai fod yn ddefnyddiol mewn argyfwng, gan gynnwys a oes gennych anifail anwes a beth rydych am i ni ei wneud ag ef
Ydy’r person sy’n derbyn gofal wedi rhoi caniatâd? *


A yw'r holl enwebeion wedi rhoi caniatâd? *


Er mwyn i ni allu darparu gwasanaeth ymatebol, efallai y bydd angen i ni rannu'r wybodaeth hon ag asiantaethau eraill