Gweithio gyda chi

Rydym ni yn Llesiant Delta yn ymfalchïo ein bod yn gallu gwella annibyniaeth drwy ddarparu safon uchel o ofal a gwasanaeth, pryd bynnag y bydd arnoch chi neu eich cwsmeriaid eu hangen.

Mae ein holl gynnyrch a gwasanaethau yn cydymffurfio â safonau perthnasol y diwydiant – rydym wedi ein hachredu i gyrff allanol, yn cynnwys y Gymdeithas Gwasanaethau Tele-ofal (TSA). Rydym yn deall deddfwriaeth ac yn gweithio tuag at gydymffurfio â Safonau Gofal Iechyd Cymru a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Gan ddeall anghenion ein cwsmeriaid, ein nod yw gwneud yr hyn sy'n bwysig i chi, ychwanegu gwerth a'i gael yn iawn y tro cyntaf.

Pan fyddwch yn gweithio ochr yn ochr â'n tîm, gallwch fod yn dawel eich meddwl eich bod yn delio â sefydliad proffesiynol o safon sicr, sy'n gweithio o fewn protocolau clir ac sy'n anelu at y safonau uchaf yn y diwydiant. Rydym yn darparu cymorth pan fydd ei angen arnoch fwyaf ac yn barod i fynd y filltir ychwanegol i sicrhau bod ein gwasanaethau'n effeithiol bob tro.

Rydym yn darparu gwasanaeth monitro galwadau dwyieithog a gwasanaethau cymorth eraill i ystod eang o Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd, Cymdeithasau Tai, Llywodraeth Cymru, sefydliadau addysgol, cwmnïau preifat a thrigolion lleol. Rydym yn darparu cymorth proffesiynol ond personol 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn. Gallwn ddarparu amrywiaeth o wasanaethau megis; Atgyweiriadau tai y tu allan i oriau, gweithio ar eich pen eich hun, cardiau gofalwyr, monitro larymau ac ati. Fel darparwr Gofal trwy Gymorth Technoleg a chanolfan fonitro arloesol, mae ein gwasanaethau'n newid drwy'r amser, felly os oes angen gwasanaeth arnoch nad yw wedi'i restru, rhowch alwad i ni.

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

Rydym yn helpu pobl i gadw dewis a rheolaeth dros eu bywydau a gwella eu hannibyniaeth, gan ddarparu gwybodaeth a chyngor priodol ac atebion pwrpasol sydd fwyaf addas i'r unigolyn.

Tele-iechyd

Rydym yn darparu atebion sy'n gysylltiedig â gofal; larymau a thechnoleg sy'n chwarae rôl allweddol o ran helpu pobl i gadw allan o'r ysbyty neu o ofal preswyl, i helpu i reoli cyflyrau iechyd tymor hir ac i fwynhau bywyd o ansawdd gwell.

Galwadau Llesiant

Wedi ei dargedu at gynlluniau tai gwarchod, byw â chymorth/cyfleusterau gofal ychwanegol ledled y DU. Mae'r gwasanaeth hwn yn eich helpu i gadw mewn cysylltiad â'ch cleientiaid heb fod angen presenoldeb ar y safle.

Ymgynghoriaeth

Gan fod y newid o systemau monitro analog i rai digidol yn digwydd rhwng 2021 a 2025, byddwn yn cynnig gwasanaeth ymgynghori ac arbenigedd technegol i gwsmeriaid ynghylch y ffordd orau o reoli'r newid.

Adfer mewn Argyfwng

Rydym yn darparu ateb adfer mewn argyfwng sy'n ddiogel, yn gyflym ac yn effeithiol i gynnal neu ailddechrau'n ddi-oed swyddogaethau gwasanaeth hanfodol mewn achos o argyfwng.

Y trydydd sector

Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol yw Llesiant Delta sydd ym mherchenogaeth lwyr Gyngor Sir Caerfyrddin, ac mae ein pwyslais ar helpu unigolion i wella eu hannibyniaeth. Cafodd ei sefydlu gan yr Awdurdod ym Mehefin 2018 ac roedd yn cynnwys trosglwyddo gwasanaeth Llinell Gofal y Cyngor i'r Cwmni.

Rydym yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer Gofal trwy Gymorth Technoleg. Rydym yn canolbwyntio ar sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael y cyngor gorau posibl ynghylch sut y gall y dechnoleg ddiweddaraf, megis systemau larwm cymunedol yn y cartref a systemau symudol, wella eu hannibyniaeth. Drwy sicrhau'n gyson ein bod yn cynnig y dechnoleg ddiweddaraf, a thrwy weithio gyda phartneriaid a grwpiau yn y diwydiant, gallwn gynyddu'n sylweddol yr amrywiaeth o gyfarpar sydd gennym, fel bod gennym yr atebion ar gyfer ystod o anhwylderau ac anghenion ein cwsmeriaid.

Rydym yn ymfalchïo bod ein cwsmeriaid, beth bynnag eu hoedran, wrth wraidd popeth a wnawn, ac rydym yn sicrhau bod ein hymgynghorwyr llesiant ymhlith y rhai sydd wedi cael yr hyfforddiant gorau yn y diwydiant. Gallwn addasu i ddiwallu anghenion pobl ledled y Deyrnas Unedig. Mae'n fwy na busnes i ni; mae'n ddyhead o'r galon i wneud y peth iawn.

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau'r 3ydd sector i helpu eu cleientiaid i wella eu hannibyniaeth. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni: info@deltawellbeing.org.uk

Awdurdod lleol

Mae Llesiant Delta yn Gwmni Masnachu Awdurdod Lleol dan berchenogaeth lwyr Cyngor Sir Caerfyrddin. Rydym yn fenter fasnachol sydd wedi'i lleoli yn Sir Gaerfyrddin, wedi'i sefydlu i helpu pobl y mae angen cymorth arnynt i fyw'n ddiogel ac yn annibynnol.

Mae'r safonau rydym yn eu pennu i ni ein hunain yn uchel iawn ac yn cael eu cadarnhau gan ein hachrediad i gyrff allanol, yn cynnwys y Gymdeithas Gwasanaethau Tele-ofal (TSA). Rydym yn gweithio tuag at gydymffurfio â Safonau Gofal Iechyd Cymru a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae ein holl ymgynghorwyr llesiant wedi cyflawni statws "Cyfeillion Dementia". Roeddem yn falch o gyrraedd rownd derfynol Gwobrau Gwasanaeth Cyhoeddus y Guardian yn 2017 ar gyfer ein Strategaeth Hyfforddiant, ac mae hyn yn tystio i'r buddsoddiad sylweddol rydym wedi ei wneud yn sgiliau ein staff dros y 18 mis diwethaf. Ar hyn o bryd rydym yn anelu tuag at gael ein gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth wedi ei achredu o dan Fframwaith Sicrhau Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor Llywodraeth Cymru. Cefnogir ein tîm o ymgynghorwyr llesiant hyfforddedig ac ymroddedig gan weithwyr proffesiynol amlddisgyblaethol Iechyd a Gofal Cymdeithasol cofrestredig.

Rydym yn darparu gwasanaethau amlieithog i unigolion ar draws y DU. Rydym yn cynnig ystod amrywiol o wasanaethau i unigolion preifat, Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd, sefydliadau'r sectorau preifat a chyhoeddus, busnesau masnachol a Llywodraeth. Mae ein llwyfan monitro a seilwaith yn defnyddio technoleg arloesol i gefnogi ystod o atebion presennol a dyfodolaidd i anghenion gofal a chymorth, yn cynnwys Tele-ofal, Tele-iechyd a Thele-feddyginiaeth. Hefyd rydym yn darparu gwasanaeth sy'n rhoi Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth dwyieithog 24/7 i unigolion a sefydliadau sy'n hyrwyddo ac yn cynnal llesiant ac annibyniaeth yn y cartref.

Partneriaid allweddol

GOV
CCC
CGI
ENO
NHS
CER
PEM
TSA
POW
WRC
CACOS
NEATH
MERTH
CAER
FFLINT
PARCEN
SWANUNI
COMMLIVE
BRIT
BRO
TRI
BRON
TAIC
VALLEYS
ABBEY
BARCUD
POBL
CART
HAFOD
LINC
CCHA
CARE
NEWYDD
TEMP
DEWIS
DEMENTIA
JUSTCH
TUNSTALL
BT
CANARY
TELECARE24
TYNETEC