Polisi preifatrwydd

Mae sicrhau bod Llesiant Delta yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir yn bwysig iawn o ran darparu ein gwasanaethau a chadw hyder y cwsmeriaid.

Data personol yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson, y mae modd adnabod pwy ydyw yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy ddefnyddio'r wybodaeth. Defnyddir y termau 'gwybodaeth' a 'data personol' drwy'r hysbysiad preifatrwydd hwn a'r un yw eu hystyr.

Er mwyn sicrhau bod Llesiant Delta yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir, rydym yn ceisio cydymffurfio'n llwyr â gofynion y ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn felly wedi cael ei greu er mwyn esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â'ch data personol.

 

1. At ba ddibenion rydym yn defnyddio'ch data personol

Bydd y wybodaeth yr ydym yn ei chasglu amdanoch yn cael ei defnyddio at y dibenion canlynol:

 • Cynllunio, paratoi a darparu gwasanaethau er mwyn eich helpu chi i barhau'n annibynnol ac i sicrhau dewis a rheolaeth dros eich bywyd.   Mae enghreifftiau'n cynnwys, ond heb eu cyfyngu i;
  • Monitro larymau
  • Ymateb Cymunedol Brys
  • Galwadau Llesiant
  • Teleiechyd
  • Gwasanaethau Digidol
 • Adolygu'r gwasanaethau a roddir i chi er mwyn sicrhau eu bod o'r safon uchaf posibl.
 • Adolygu data unigolion a grwpiau i ddarparu gwasanaethau unigol a data iechyd y boblogaeth.
 • Ymchwilio er mwyn gwerthuso a gwella ansawdd, effeithiolrwydd ac effaith ein gwasanaethau.
 • Ymchwilio i gwynion, hawliadau cyfreithiol neu ddigwyddiadau.
 • Eich helpu chi i gael mynediad i'n gwasanaethau:
  • Dros y Ffôn
  • Dros e-bost
  • Ar ein gwefan
  • Drwy ein cyfryngau cymdeithasol

 

Byddwn hefyd yn anfon llythyrau newyddion atoch dros e-bost pan fyddwch wedi cytuno i ni wneud hyn; Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. Ffilmio a ffotograffiaeth i hyrwyddo ein gwasanaethau i eraill.

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yw er mwyn cyflawni swyddogaeth statudol o dan ddeddfwriaeth.  Yn benodol yn unol â:

 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014
 • Deddf Iechyd Meddwl 1983 fel y'i diwygiwyd
 • Deddf Llywodraeth Leol 2000

 

Y sail ar gyfer prosesu data personol (sensitif) categori arbennig amdanoch yw am resymau sydd o fudd sylweddol i'r cyhoedd, ar sail y ddeddfwriaeth y cyfeiriwyd ati uchod.

Os nad ydych yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn amdani, gallai hyn olygu bod ein gwasanaethau'n cael eu cynllunio a'u darparu'n llai effeithiol er mwyn helpu i ddiwallu eich anghenion.

 

2. Pa fath o wybodaeth yr ydym yn ei defnyddio?

Mae'n bosibl y byddwn ni'n casglu'r mathau canlynol o ddata personol amdanoch, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhyw
 • Rhif Cyfeirnod Unigryw
 • Rhif GIG
 • Rhif ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Manylion Banc/Talu
 • Eich Teulu
 • Eich Amgylchiadau Cymdeithasol
 • Eich Amgylchiadau Ariannol
 • Manylion Cyflogaeth ac Addysg
 • Eich Anghenion Tai
 • Delweddau/Ffotograffau
 • Gwybodaeth am eich Iechyd
 • Eich Hil neu Gefndir Ethnig
 • Cred Grefyddol neu Athronyddol
 • Gwybodaeth am eich bywyd rhywiol neu'ch cyfeiriadedd rhywiol

 

3. A ydym yn defnyddio gwybodaeth o ffynonellau eraill?

Rydym yn casglu'r wybodaeth yn uniongyrchol gennych chi ond hefyd yn derbyn gwybodaeth o'r ffynonellau canlynol:

 • Eich rhwydwaith cymorth teulu a gofal
 • Gwasanaethau Iechyd Gwladol (GIG)
 • Adrannau Cyngor Sir Caerfyrddin (e.e. gwasanaethau tai, y dreth gyngor)
 • Awdurdodau lleol eraill
 • Heddluoedd rhanbarthol (e.e. Heddlu Dyfed Powys, Heddlu De Cymru)
 • Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
 • Practisau Meddygon Teulu
 • Adran Gwaith a Phensiynau

 

Gellir cael y mathau canlynol o ddata personol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhyw
 • Rhif Cyfeirnod Unigryw
 • Rhif GIG
 • Manylion meddyg teulu
 • Rhif ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Eich Teulu
 • Eich Amgylchiadau Cymdeithasol
 • Eich Amgylchiadau Ariannol
 • Manylion Cyflogaeth ac Addysg
 • Eich Anghenion Tai
 • Delweddau/Ffotograffau
 • Gwybodaeth am eich Iechyd
 • Eich Hil neu Gefndir Ethnig
 • Cred Grefyddol neu Athronyddol
 • Gwybodaeth am eich bywyd rhywiol neu'ch cyfeiriadedd rhywiol

 

4. Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd

 

5. Pwy sydd â mynediad i'ch gwybodaeth?

Pan fyddwn yn rhannu eich data personol, dim ond pan fydd angen i ni wneud hynny y byddwn yn ei wneud ac rydym yn darparu'r lleiafswm sy'n angenrheidiol ym mhob achos.  Dyma'r sefydliadau yr ydym yn rhannu gwybodaeth â nhw:

 • Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG)
 • Adrannau Cyngor Sir Caerfyrddin (e.e. gwasanaethau tai, y dreth gyngor)
 • Awdurdodau lleol eraill
 • Heddluoedd rhanbarthol (e.e. Heddlu Dyfed Powys, Heddlu De Cymru)
 • Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
 • Ysgolion ac Awdurdodau Addysg Lleol Eraill
 • Practisau Meddygon Teulu
 • Adran Gwaith a Phensiynau
 • Darparwyr Gwasanaeth dan Gontract

 

Mae rhai sefyllfaoedd penodol eraill lle mae'n bosibl y bydd yn rhaid i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch, er enghraifft:

 • Pan fo'r gyfraith yn mynnu bod y cwmni yn rhoi'r wybodaeth
 • Pan fo angen datgelu'r wybodaeth i atal neu ddatrys trosedd
 • Pan fo datgeliad mewn buddiannau hanfodol neu gyfreithlon

 

6. Pa mor hir byddwn yn cadw'ch gwybodaeth?

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw yn unol â Chanllawiau'r Cwmni a'n Rhanddeiliaid ar gyfer Cadw Gwybodaeth.

 • Gwybodaeth ariannol; 7 mlynedd o ddyddiad y cyswllt olaf
 • Gwybodaeth bersonol am Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu; gael ei ddileu ar ôl i wasanaeth ddod i ben ac heb fod yn hwyrach na 3 mis
 • Recordiadau llais ffôn; 1 flwyddyn
 • Data personol a gesglir ar ran Cwsmeriaid Corfforaethol; yn unol â threfniadau contract a gytunwyd.

 

7. Eich Hawliau Diogelu Data

Mae gennych yr hawl i:

 • Cael mynediad i'r data personol y mae Llesiant Delta Cyf yn ei brosesu amdanoch
 • Cywiro unrhyw wybodaeth anghywir neu anghyflawn
 • Tynnu eich caniatâd yn ôl o ran prosesu'r wybodaeth, os mai hwn yw'r unig sail i brosesu'r wybodaeth
 • Gwneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, y corff annibynnol yn y Deyrnas Unedig sy'n diogelu hawliau gwybodaeth
 • Mewn rhai amgylchiadau, mae'n bosibl y bydd gennych yr hawl i:
 • Gwrthwynebu bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu
 • Dileu eich data personol
 • Cyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol
 • Trosglwyddo Data

 

8. Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth am yr hysbysiad preifatrwydd hwn a'ch hawliau, cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data
Llesiant Delta
Uned 2, Heol Aur,
Dafen,
Llanelli,
Sir Gaerfyrddin
SA14 8QN

E-bost: Info@deltawellbeing.org.uk

Ffôn: 0300 333 2222

Mae manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn ogystal â chyfarwyddyd pellach ynghylch deddfwriaeth Diogelu Data ar gael ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.