Ein tîm

Mae amrywiaeth eang o rolau ar gael yn Llesiant Delta gan gynnwys Swyddogion TEC, Ymgynghorwyr, Swyddogion Llesiant Cymunedol, Ymatebwyr Cymunedol, rolau cymorth digidol a llawer mwy.

Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy a chlywed beth sydd gan ein staff i'w ddweud am yr hyn maen nhw'n ei hoffi fwyaf am eu swyddi…

Ymgynghorydd Llesiant Delta

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:

• Bod yn aelod allweddol o dîm Llesiant Delta gan ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

•Rhoi gwasanaeth 24 awr i'r cwsmeriaid sy'n gysylltiedig â gwasanaeth Llesiant Delta ac i eraill sy'n gysylltiedig â'r system Unig Weithiwr, ynghyd â chynnal canolfan galwadau brys y Tu Allan i Oriau ar gyfer adrannau ar draws yr awdurdod a phartneriaid allanol.

•Cefnogi'r broses o fonitro amrywiaeth eang o offer Tele-iechyd a thechnolegau newydd eraill â lefelau uchel o gywirdeb.

"Mae rôl Ymgynghorydd Llesiant Delta yn newid yn gyflym ac yn gyflym, gyda phob tasg yn wahanol i'r un olaf. Mae'r rôl yn cynnig cyfle i ddefnyddio deinameg a sgiliau rhyngbersonol, gan roi teimlad gwirioneddol o foddhad i chi eich bod chi'n gwneud gwahaniaeth i fywydau unigolion sy'n agored i niwed. Mae’r tîm yn unigolion o’r un anian, yn canolbwyntio ar gael effaith gadarnhaol ar rai o rai mwyaf bregus Cymru. Mae darparu'r achubiaeth hon i'n defnyddwyr gwasanaeth yn hynod foddhaol."

- Beckie, Uwch Gynghorydd Llesiant Delta

Cynorthwydd Cwsmeriad

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:

• Gweithredu fel aelod allweddol o dîm sy'n darparu gwasanaeth o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer sy'n darparu enghraifft o arfer gorau ac sydd mewn sefyllfa dda i ddenu busnes newydd.

• Darparu gwasanaeth 24 awr i gwsmeriaid sy'n gysylltiedig â gwasanaeth Llesiant Delta, ag eraill sy'n gysylltiedig â'r system Gweithwyr Unigol, a gweithredu canolfan alwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer adrannau ar draws yr awdurdod, ac i bartneriaid allanol.

• Cefnogi monitro Teleiechyd a thechnolegau newydd eraill gyda lefelau uchel o gywirdeb.

"Mae'r rôl y tu allan i oriau yn gyflym ac nid yw un diwrnod yr un peth â'r olaf. Mae gen i ymdeimlad o gyfrifoldeb dros bob person sy'n galw i mewn gydag ymholiad a dod o hyd i ateb boddhaol i'r person hwnnw. Rwy'n falch iawn o fod yn rhan o dîm Llesiant Delta."

Ryan, Cynorthwydd Cwsmeriad

Swyddog Gofal trwy Gymorth Technoleg

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:

• Asesu anghenion cleientiaid i gael gwybod pa wahanol fathau o offer TEC y gallent elwa ohonynt i’w helpu i fyw'n annibynnol am gyfnod hirach.

• Gan weithio'n agos gydag arbenigwyr TEC, gweithwyr proffesiynol, gwasanaethau cymorth cymunedol, cleientiaid a'u teuluoedd, gallant ddarparu amrywiaeth o offer TEC wedi'u teilwra i anghenion penodol unigolion.

• Gosod amrywiaeth eang o offer TEC yng nghartrefi unigolion gan roi tawelwch meddwl i anwyliaid a'u teuluoedd bod cymorth ar gael 24/7, os bydd ei angen arnynt.

"Rydw i wedi gweithio fel Swyddog TEC ers 11 mlynedd. Rwy'n cael llawer o foddhad yn fy rôl oherwydd gallaf wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Mae gen i dîm cefnogol iawn ac rydw i wir yn teimlo bod Delta fel sefydliad yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl agored i niwed yn ein cymuned."

- Leonora, Swyddog TEC

Tîm Ymateb Cymunedol

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:

• Cynorthwyo cleientiaid 24/7 o ran cwympiadau nad ydynt yn achosi anaf gartref trwy ein gwasanaeth Delta CONNECT gan eu galluogi i osgoi cyfnodau diangen yn yr ysbyty.

• Addasu i unrhyw sefyllfa benodol a darparu gwasanaeth parchus ac urddasol bob amser, a rhoi tawelwch meddwl i unigolion a'u teuluoedd gan eu bod yn gwybod bod help wrth law bob amser os bydd angen.

• Gweithio mewn partneriaeth â'r bwrdd iechyd lleol i ddarparu gwasanaeth pontio newydd i roi cymorth i wardiau ysbytai o ran rhyddhau cleifion yn gynnar, mynd â chleifion adref a darparu gofal hanfodol iddynt nes bod eu pecyn gofal ailalluogi ar waith.

• Cefnogi'r gwasanaeth ambiwlans lleol i helpu i leddfu’r galw mawr yn sgil cwympiadau nad ydynt yn rhai brys gartref.

"Mae fy swydd yn golygu fy mod i'n cael cyfle i feithrin perthnasoedd y gellir ymddiried ynddynt gyda chleientiaid a'u teuluoedd ac fel tîm rydyn ni'n dod yn gyfarwydd â'u hanghenion yn gyflym. I rai efallai mai fi yw'r unig wyneb maen nhw'n ei weld drwy'r dydd. Efallai mai’n sgwrs ni fydd yr unig sgwrs y mae'r person hwnnw wedi'i chael ers dyddiau. Mae Covid wedi cael effaith enfawr ar bobl agored i niwed yn y gymuned ac mae unigrwydd wedi bod ar ei waethaf. I mi, dyma’r amser mwyaf gwerthfawr yn fy mywyd gwaith i gyd. Fel tîm, rydyn ni wedi mynd yr ail filltir i geisio gwneud y cyfnod hwn yn haws i’r rhai sydd wedi bod ein hangen fwyaf a byddwn yn parhau i wneud hynny."

-  Laura, Ymatebydd Cymunedol

Ymgynghorydd (Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth)

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:

• Un pwynt mynediad ar gyfer unrhyw ymholiadau ynghylch gwasanaethau cymdeithasol i oedolion yn Sir Gaerfyrddin.

• Darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth perthnasol a chywir i gleientiaid i gefnogi anghenion penodol pobl gan sicrhau eu bod yn cael y cymorth cywir pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

• Hyrwyddo ac annog byw'n annibynnol trwy atgyfeirio at sefydliadau'r Trydydd Sector a gwasanaethau ataliol eraill, megis Delta CONNECT, i alluogi person i fyw gartref yn annibynnol gyda chymorth amrywiaeth eang o dechnoleg gynorthwyol.

• Gwneud atgyfeiriadau ar gyfer gwasanaethau statudol ychwanegol yn ôl yr angen.

"Yr hyn rwy’n ei garu am fy swydd yw fy mod yn gallu cefnogi rhywun i wneud gwahaniaeth yn ei sefyllfa bresennol a’i helpu i gael yr offer cywir ar gyfer byw’n annibynnol."

- Kylie, Ymgynghorydd (Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth)

Swyddog Llesiant Cymunedol

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:

• Cefnogi gwasanaeth Delta CONNECT trwy asesu cleientiaid ac yna trefnu gosod offer TEC.

• Gwneud galwadau llesiant i sicrhau bod lles a llesiant cleientiaid yn cael eu monitro'n rheolaidd a nodi anghenion ychwanegol cyn ynted â phosibl i atal argyfwng.

• Darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ynghylch gwasanaethau cymorth lleol eraill a allai fod o fudd a gwneud atgyfeiriadau am gymorth pellach, os oes angen.

• Gweithio'n agos gyda'n tîm TEC a gweithwyr proffesiynol eraill i sicrhau bod cleientiaid yn cael y cymorth priodol yn ôl yr angen.

"Fel Swyddog Llesiant Cymunedol, rwy'n cael boddhad o weld gwerthfawrogiad y cleientiaid rwy'n eu helpu i aros yn ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae’r swydd yn rhoi llawer o foddhad i mi o wybod fy mod yn gwneud gwahaniaeth i bobl ac yn cynnig diogelwch a sicrwydd nid yn unig i gleientiaid, ond i'w teuluoedd. Rwy'n gweithio mewn tîm cefnogol sy'n cynnig help a chyngor pryd bynnag y bo angen. Mae fy rheolwyr llinell yn gefnogol iawn ac rwy’n gwybod y gallaf ddibynnu arnynt am gyngor ac arweiniad."

- Louise, Swyddog Llesiant Cymunedol

Swyddog Digidol

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:

• Helpu cleientiaid i ddefnyddio'r technolegau digidol diweddaraf yn eu cartrefi i fonitro eu hiechyd a chadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu.

• Gweithio'n agos gydag aelodau'r tîm i ddarparu dyfeisiau digidol priodol ar gyfer cleientiaid, eu gosod ac yna helpu cleientiaid i ddechrau eu defnyddio.

• Helpu partneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i ddatblygu gwasanaethau newydd ac atebion digidol i gleientiaid.

"Rwy’n mwynhau gweithio gyda thîm Llesiant Delta yn fawr iawn ac i mi, y rhan fwyaf gwerthfawr yw pan fydd cleient nad yw erioed wedi defnyddio technoleg o’r blaen yn dechrau defnyddio ein dyfeisiau i siarad â’i deulu ar WhatsApp neu’n ymuno â grŵp o ffrindiau ar-lein."

- Gareth, Swyddog Digidol