Swyddi gweigion presennol

Cofrestrwch ar gyfer ein rhybuddion swydd a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd gennym unrhyw swyddi gwag ar gael 

Swyddog Gofal trwy Gymorth Technoleg

Lleoliad - Powys
Dyddiad cau - 03/06/2024
Math o Swydd - Swyddog Gofal trwy Gymorth Technoleg
£28, 535 - £32,790
Gradd F +8%

Cofiwch fod y swydd newydd hon wedi’i lleoli ym Mhowys a bydd yn hanfodol i ddarparu’r gwasanaeth a’i dwf parhaus yn y sir.

Ar gyfer y rôl hon, bydd angen cyfuniad o wybodaeth dechnegol, sgiliau datrys problemau, ac awydd gwirioneddol i wella bywydau yn ogystal â:

 • Dealltwriaeth o dechnoleg gynorthwyol
 • Bod yn gymwys yn defnyddio peiriannau pŵer bach ac offer trydanol
 • Sgiliau da iawn o ran TG a chadw cofnodion
 • Sgiliau rhagorol o ran gwasanaeth cwsmeriaid a chyfathrebu 
 • Empathi a thosturi tuag at unigolion sy'n dioddef o salwch neu sydd angen cymorth
 • Mae meddu ar brofiad o weithio gydag oedolion hŷn, unigolion agored i niwed, neu'r rheiny ag anableddau yn fanteisiol iawn.

 

I gael rhagor o wybodaeth neu i gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Joanne Davies drwy ffonio 07773 097777 neu drwy e-bostio Joanne.Davies@deltawellbeing.org.uk

Gwnewch gais nawr

Rwy'n cael llawer o foddhad yn fy rôl oherwydd gallaf wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Mae gen i dîm cefnogol iawn ac rydw i wir yn teimlo bod Delta fel sefydliad yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl agored i niwed yn ein cymuned.

Pennaeth Arloesi (Ymgeiswyr mewnol yn unig)

Lleoliad Llanelli
Dyddiad cau 07/06/2024
Math o Swydd Pennaeth Arloesi (Ymgeiswyr mewnol yn unig)
£57,614 - £66,189
Gradd N

Mae cyfle cyffrous ar gael i Bennaeth Arloesi profiadol a gweledigaethol ymuno â'n Tîm Arwain Strategol.

Gan adrodd yn uniongyrchol i’r Rheolwr Gyfarwyddwr, mae hon yn rôl bwysig iawn a fydd yn ysgogi arloesedd ar draws y busnes i ddatblygu gwasanaethau sydd ar flaen y gad i helpu’r cwmni i barhau i ddatblygu.

 I gael eich ystyried ar gyfer y swydd bydd angen:

 • Gradd Meistr neu gymhwyster proffesiynol Lefel 7 cyfatebol; a chymhwyster rheoli prosiect neu brofiad cyfatebol
 • Profiad o gyflawni prosiectau arloesi llwyddiannus
 • Profiad o arwain tîm arloesi amlddisgyblaethol
 • Sgiliau rhagorol o ran meddwl yn strategol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau a chyfathrebu
 • Sgiliau gwych mewn TG, technoleg, dadansoddi data a rheoli prosiectau
 • Y gallu i ysbrydoli ac ysgogi timau i groesawu diwylliant o arloesi
 • Profiad o weithio gyda rhanddeiliaid fel prifysgolion, sefydliadau ymchwil a phartneriaid technoleg

I gael rhagor o wybodaeth neu i gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â'r Rheolwr Gyfarwyddwr, Samantha Watkins drwy e-bostio samantha.watkins@llesiantdelta.org.uk

Gwnewch gais nawr

Pennaeth Datblygu Busnes a Phartneriaethau

Lleoliad Llanelli
Dyddiad cau - 03/06/2024
Math o Swydd - Pennaeth Datblygu Busnes a Phartneriaethau
£48,474 - £52,516
Gradd L

Mae cyfle cyffrous ar gael i Bennaeth Datblygu Busnes a Phartneriaethau ymuno â Thîm Arwain Strategol Llesiant Delta.

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon bydd angen gradd meistr arnoch neu eich bod yn gweithio tuag at radd meistr mewn gweinyddu busnes, marchnata, cyllid neu faes cysylltiedig neu gymhwyster proffesiynol Lefel 7 cyfatebol, yn ogystal â phrofiad mewn datblygu busnes, gwerthu neu farchnata ar lefel uwch. 

Bydd gennych ddealltwriaeth o atebion Gofal trwy Gymorth Technoleg yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, ynghyd â sgiliau arwain, cyfathrebu a thrafod cadarn. 

Swydd ar gontract 18 mis yw hon i ddechrau, gyda’r bwriad o’i gwneud yn barhaol pe bai’r rôl newydd yn cyflawni ei hamcanion. 

Gwnewch gais nawr

Cofrestrwch ar gyfer rhybuddion swydd

Rydym yn ehangu ein busnes yn barhaus i gefnogi'r galwadau cynyddol o fewn gofal cymdeithasol trwy ddatblygu a darparu datrysiadau a gwasanaethau iechyd arloesol wedi'u galluogi gan dechnoleg.
Mae hyn yn golygu bod gennym lawer o gyfleoedd cyffrous ar y gweill i ymuno â'n tîm.
Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r sgiliau a'r profiad cywir i fod yn rhan o #TîmDelta, llenwch y ffurflen i dderbyn e-byst pan fydd swyddi gwag ar gael.