Yn ôl

Ein hadborth cwsmeriaid

Rydym wrth ein boddau yn clywed adborth gan ein cwsmeriaid gwerthfawr. Mae eich barn yn bwysig i ni i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu'r gwasanaeth gorau i gefnogi eich anghenion er mwyn sicrhau y gallwch fyw mor annibynnol â phosibl gan roi tawelwch meddwl i'ch teulu...

I gael gwybod beth sydd gan ein cwsmeriaid i'w ddweud am eu profiadau, darllenwch y canlynol...

Cwsmer - Mawrth 2023

"Rydym yn gwerthfawrogi eich bod wedi ymateb mor gyflym, fe wnaeth Lisa gysylltu ar unwaith ac mae dweud ei bod hi'n gymwynasgar yn danddatganiad, roedd hi'n wych, yn ddeallus iawn, yn ofalgar ac yn broffesiynol. Mae Steph wedi gadael ei manylion cyswllt rhag ofn y bydd ei angen arnom ac wedi trefnu'r person perthnasol. a'r adran i gydlynu gofynion mamau. Mae mam a minnau'n gwerthfawrogi'r holl gymorth a chefnogaeth mewn cyfnod sydd wedi dod yn anodd. Felly diolch."

Cwsmer - Chwefror 2023

"Diolch yn fawr i Llesiant Delta am osod larwm galwadau a monitor cwympiadau Mr H, a darparu mynediad i wasanaeth ymateb 24/7. Cam mor enfawr yn ein gallu i adeiladu ein bywyd newydd yng Nghymru yn hyderus."

Cwsmer - Ionawr 2023

Rhannodd cleient fod y cymorth y mae wedi’i gael gan y tîm ers cyn iddi adael yr ysbyty wedi bod o gymorth mawr iddi. Mae wedi helpu i adeiladu ei hyder i fynd adref, ac yn arbennig wedi helpu i leddfu'r pryder a gafodd y dyddiau cyntaf gartref; roedd gwybod bod wyneb cyfeillgar yn mynd i alw a gwneud yn siŵr ei bod hi'n iawn yn wych. Cafodd ei thawelu gan y synhwyrydd codymau a gwybod bod cymorth ar gael os bydd yn cwympo. Mae Llesiant Delta wedi bod yn werth y byd ac mae hi'n ddiolchgar iawn.

Cwsmer - Hydref 2022

“Ffoniais Delta heno i gael help i'n cynorthwyo gyda fy nhad-yng-nghyfraith a oedd wedi cwympo ac yn methu symud ar y llawr. Cyrhaeddodd help o fewn 45 munud, roedd y ddynes ar y ffôn yn ddymunol a llwyddodd i gael y cymorth yr oedd ei angen arnom yn gyflym ac roedd yr aelod o staff a fynychodd yn wych. Siaradodd â fy nhad-yng-nghyfraith gydag urddas a pharch, llwyddodd i ddatrys problem gyda'i offer yn hyderus, a'i godi mewn modd a oedd yn dangos ei brofiad a'i allu. Roedd fy nhad yng nghyfraith yn hapus iawn pan oedd yn ôl yn ddiogel yn y gwely ac yn gyfforddus eto. A fyddech cystal â mynegi ein diolch i Carl a'r tîm am y gwasanaeth ardderchog a gafwyd."